15 10 2010

Anayasa çıkmış sorular

Sınav için üst başlığı buraya yazınız...

SORULAR

 1) İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı mercine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uyuşmazlık Mahkemesi     B) Anayasa Mahkemesi

C) Yargıtay                     D) Danıştay

 

 2) T.C. Anayasası'na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanma şekli ve tatili ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) TBMM her yıl 1 Eylül günü kendiliğinden toplanır.

B) TBMM bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir.

C) TBMM, ara verme veya tatil sırasında doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır.

D) TBMM Başkanı, doğrudan doğruya veya üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine meclisi toplantıya çağırır.

 

3)34. T.C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Siyasi Hak ve Ödevlerden değildir?

A) Vatandaşlık hakkı

B) Sosyal güvenlik hakkı

C) Kamu hizmetlerine girme hakkı

D) Dilekçe hakkı

 

4)T.C. Anayasası'na göre Millî Güvenlik Kurulunun gündemi aşağıdakilerden hangisi tarafından düzenlenir?

A) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri

B) Genelkurmay Başkanı

C) Cumhurbaşkanı

D) Başbakan

 

5)T.C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi siyasi haklardan değildir?

A) Türk vatandaşlığı

B) Seçme ve seçilme

C) Sendika kurma

D) Kamu hizmetlerine girme

 

6)T.C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın yasama ile ilgili görevlerinden değildir?

A) Kanunları yayımlamak

B) TBMM'yi gerektiğinde toplantıya çağırmak

C) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek

D) Kararnameleri imzalamak

 

7)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetim yapısında yer alan merkezdeki yardımcı kuruluşlardan değildir?

A) Bakan ve Bakanlıklar

B) Millî Güvenlik Kurulu

C) Devlet Planlama Teşkilatı

D) Danıştay

 

8)T.C. Anayasası'na göre ara seçimlerle ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

A)Genel seçimlere iki yıl kala, ara seçimi yapıla­maz.

B)Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır.

C)Genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez.

             D) Boşalan üyeliklerin sayısı, üye tam sayısının yüzde beşini bulduğu hâllerde, ara           seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir.

 

9)Aşağıda verilenlerden hangileri Anayasal kuru-luşlardandır?

I- Millî Güvenlik Kurulu

II- Diyanet İşleri Başkanlığı

III- Devlet Denetleme Kurulu

IV- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

A) I - III B) III - IV C) I - II - III D) I - II - III - IV

 

 

 

 10)Hâkimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasa'da gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz.

Bu durum T.C. Anayasası'nda aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?

A) Hâkimlik ve savcılık teminatı

B) Mahkemelerin bağımsızlığı

C) Hâkim ve savcıların denetimi

       D) Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması

 

11) "Sosyal Devlet" ilkesi T.C. Anayasası'na ilk defa hangi anayasayla girmiştir?

 A) 1921 Anayasası B) 1924 Anayasası C) 1961 Anayasası D) 1982 Anayasası

 

 

 

 12)T.C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisinin TBMM üyeleri arasından seçilme zorunluluğu vardır?

A) Başbakan B) Cumhurbaşkanı C) Dışişleri Bakanı D) Millî Savunma Bakanı

 

13) I- Düşünce ve kanaat hürriyeti

II- Kamu hizmetlerine girme hakkı

III- Sosyal güvenlik hakları

IV- Sendika kurma hakkı

T.C. Anayasası'na göre yukarıda verilenlerden hangileri sosyal ve ekonomik haklar ve ödev-lerdendir?

A) I - II B) I - III C) II - IV D) III - IV

 

14)Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bir başvuru yapılmadan, mahkeme kendiliğinden sözleşmeci bir devletin sözleşmeye aykırı hareket edip etmediğini inceleyebilir.

B) Sözleşme ve eklerinde yer almayan hak ve özgürlükler için mahkemeye başvurulamaz.

C) Mahkemeye başvurabilmek için iç hukuk yolları tüketilmiş olmalıdır.

 D) Bireysel başvuru hakkı yalnız vatandaşlara değil, tüm yabancılara da tanınmıştır.

 

15)T.C. Anayasası'na göre aşağıdaki temel haklardan hangisi Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile düzenlenebilir?

A) Kamu hizmetlerine girme hakkı   B) Yerleşme ve seyahat hürriyeti

C) Toplantı hak ve hürriyetleri          D) Konut hakkı

 

16)T.C. Anayasası'na göre Anayasa Mahkemesine aşağıdaki kuruluşların hangisinden üye seçimi yapılmaz?

A) Sayıştay    B) Danıştay      C) Uyuşmazlık Mahkemesi    D) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

 

17)T.C. Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, personel alımları, personel atama işlemleri aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenir?

A) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

B) Kanun

C) Tüzük

D) Yönetmelik

 

18)T.C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerindendir?

 

A) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek

B) Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak

C) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek

D) Kararnameleri imzalamak

 

19)I- Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak.

II- Kararnameleri imzalamak.

III- Başbakanı atamak ve istifasını kabul et­mek.

Yukarıda verilenlerden hangileri T.C. Anaya-sası'na göre Cumhurbaşkanının yürütme alanı ile ilgili görev ve yetkilerindendir?

A) I - II B) I - III C) II - III D) I - II - III

 

 

20)T.C. Anayasası'na göre tüzükler, hangi yüksek mahkemenin incelemesinden geçirilerek Ba­kanlar Kurulu kararı ile çıkarılır?

A) Anayasa mahkemesi

B) Danıştay

C) Yargıtay

            D)  Sayıştay

 

21)T.C. Anayasası'na göre Anayasa mahkemesi toplam kaç üyeden kurulur?

A) 9 B) 12 C) 15 D) 21

 

22)Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Mahkeme kendiliğinden, sözleşmeci bir devletin sözleşmeye aykırı hareket edip etmediğini inceleyemez.

B) Bir başvurunun geri alınması Mahkemenin başvuruyu incelemesini engeller.

C) Mahkemeye "Devlet başvurusu" ve "kişisel başvuru" yapılabilir.

D) Kişisel başvuru hakkı yalnız vatandaşlara değil,tüm yabancılara da tanınmıştır.

 

23)Kişileri devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere "Koruyucu Haklar" denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardandır?

A) Din ve vicdan özgürlüğü

B) Eğitim ve öğrenim hakkı

C) Kamu hizmetlerine girme hakkı

             D)  Konut hakkı

 

 24)T.C. Anayasası'na göre seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kaç yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

 

25)T.C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi siyasî haklar ve ödevler bölümünde yer alır?

630
0
0
Yorum Yaz